Bismillahirrahmanirrahim - Bismillah, Atau Bismillahirrahmanirrahim?
2022 qa1.fuse.tv